Product

Absorbers for EMC & Antenna Chamber

국내 최대 챔버 공급업체로서 챔버에 들어가는 필수 품목인 EMC / Antenna 챔버용 흡수체를 다수 제공이 가능합니다.
용도와 사양에 따라 맞춤형 설계 및 제안이 가능하니 언제든지 연락 부탁드립니다.

Absorbers for EMC Chamber

Ferrite Absorber

 • Dimension
 • 600mm X 600mm X 80mm / 200mm
 • Weight
 • 2.6 kg
 • Material
 • Ferrite Powder
 • Power handling
 • 1 kW/m² or 600 V/m
 • Fire Retardancy
 • NRL 8093 ,DIN 4102 B2

Ferrite Absorber (Plastic)

 • Dimension
 • 200mm X 200mm X 70mm
 • Weight
 • 1.5 kg
 • Material
 • Ferrite & ABS
 • Fire Retardancy
 • IEC and ISO

Polypropylene Absorber

 • Base size
 • 600mm X 600mm
 • Weight
 • 4.1 kg
 • Material
 • Polypropylene
 • Power handling
 • 1 kW/m² or 600 V/m
 • Fire Retardancy
 • NRL 8093 T ,DIN 4102 B2

Polystyrene Foam Absorber

 • Base size
 • 600mm X 600mm
 • Weight
 • 3.0 kg
 • Material
 • Polystyrene foam
 • Fire Retardancy
 • IEC and ISO

Polystyrene Foam Absorber

 • Base size
 • 600mm X 600mm
 • Weight
 • 2.7 kg / 10.7kg
 • Material
 • Polystyrene foam
 • Fire Retardancy
 • EN 11952-2, UL 94-HBF, DIN 4102-B2, EN 13501-1 Class E

Polyurethane Absorber

 • Base size
 • 600mm X 600mm
 • Weight
 • 3 kg ~ 9.3kg
 • Material
 • Polyurethane
 • Power handling
 • 1.5kW/m² or 600 V/m
 • Fire Retardancy
 • DIN 4102 B2, ISO 11925-2, NRL8093 test 1,2 and 3

Polyurethane Absorber

 • Base size
 • 600mm X 600mm
 • Weight
 • 19Kg ,25 kg
 • Material
 • Polyurethane
 • Power handling
 • 200 V/m
 • Fire Retardancy
 • DIN 4102 B2, MIT MS-8-21, NRL8093 test 1,2 and 3

Absorbers for Antenna Chamber

Polyurethane Absorber

 • Base size
 • 610mm X 610mm
 • Weight
 • 1.2kg ~ 9 kg
 • Material
 • Polyurethane
 • Power handling
 • 200 V/m
 • Fire Retardancy
 • DIN 4102 B2, ISO 11925-2, NRL8093 test 1,2 and 3

Polyurethane Absorber

 • Base size
 • 610mmX610mm
 • Weight
 • 4.8kg
 • Material
 • Non-HygroscopicSubstrate
 • Power handling
 • 850V/m
 • Fire Retardancy
 • DIN4102B2,MITMS-8-21,NRL8093test1,2and3

High Power Absorber

 • Base size
 • 610mmX610mm
 • Weight
 • 4.8kg,9Kg
 • Material
 • LossyHoneycomb
 • Power handling
 • 15kW/㎡
 • Fire Retardancy
 • RetardantMeterial